Privacy

Als u de zorg die ik bied vergoed wilt krijgen door uw zorgverzekeraar dan kan dit in de meeste gevallen. Zie hiervoor “Vergoedingen en tarieven”. Sinds 2014 moeten er enkele gegevens van u aan de betalende instantie, dus uw zorgverzekeraar, aangeleverd worden. De primaire diagnose waar ik u voor behandel valt onder een ‘hoofddiagnosegroep’ (zie hieronder voor een overzicht). Deze hoofddiagnosegroep wordt bij uw zorgverzekeraar bekend.

Wanneer u bij mij in behandeling bent, zal ik een diagnose bij u vaststellen waarvoor ik u behandel. Dit gebeurt via de DSM-V: het Diagnostisch en Statistisch Handboek voor Psychische Stoornissen. Dit is een breed naslagwerk waarin psychiatrische aandoeningen worden geclassificeerd.

Bij de zorgverzekeraar zouden de hoofddiagnosegroepen terecht komen. De DSM classificaties zijn ingedeeld in de volgende hoofddiagnosegroepen, te weten:

 • Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen
 • Schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen
 • Bipolaire stemmingsstoornissen
 • Depressieve stemmingsstoornissen
 • Angststoornissen
 • Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen
 • Trauma en stressorgerelateerde stoornissen
 • Somatische symptoomstoornis en verwante stoornissen
 • Voedings- en eetstoornissen
 • Middelgerelateerde en verslavingsstoornissen
 • Neurocognitieve stoornissen
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Andere problemen die een reden voor zorg kunnen zijn
 • Restgroep*
 • Diagnose onbekend

  *Dissociatieve stoornissen, stoornissen in zindelijkheid, slaap-waakstoornissen, seksuele disfuncties, genderdysforie, disruptieve impulsbeheersing- en andere gedragsstoornissen, parafiele stoornissen, bewegingsstoornissen en andere bijwerkingen van medicatie, overige psychische stoornissen.

Bepaald is dat de factuur na afloop van de zorg, of na afloop van een DBC jaar, voorzien is van een code die de diagnosehoofdgroep omschrijft. Deze vermelding van de hoofddiagnosegroep geldt voor alle facturen die verstuurd worden.

De cliënt heeft de mogelijkheid om geen hoofddiagnosegroep informatie te laten verstrekken bij de declaratie van GGz behandelingen: de zogeheten OPT-OUT regeling. Om gebruik te maken van deze regeling kunnen de volgende formulieren worden gebruikt: GGz privacyverklaring >18 jaar (zie bijlage 5).

De verklaring moet, voor aanvang van de zorg, door zowel zorgaanbieder (behandelaar) als cliënt worden ondertekend. De cliënt is verantwoordelijk voor het versturen van de verklaring naar zijn verzekeraar. Bij enkele zorverzekeraars kan de zorgaanbieder de verklaring ook zelf indienen, bijvoorbeeld bij Zilveren Kruis. Bij aanvang van de zorg dient de verklaring bij de zorgverzekeraar zijn ingediend. Bij start van de zorg dient een ondertekende kopie in het dossier van de cliënt te zijn opgenomen. De noodzaak tot ondertekening van de verklaring door de cliënt vloeit voort uit het feit dat de kenbaarheid (o.a. voor de zorgverzekeraar) van zijn wens duidelijk moet zijn. De reden dat ook de zorgaanbieder de verklaring moet ondertekenen is, omdat de verplichting tot vermelding van de prestatiecode (diagnose informatie) op de factuur gericht is aan de zorgaanbieder en niet aan de zorgvrager (cliënt). De privacyverklaring dient jaarlijks (bij verlenging van de DBC) opnieuw te worden ingevuld en aangeleverd in verband met eventueel wijzigen van zorgverzekeraar. Meer informatie hierover is te vinden in de nadere regel NR/REG-2021b van de NZa. 

Sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 is het verplicht u te informeren over en het beschikbaar hebben van een privacy statement.

Privacyverklaring:

1. Toepassing

Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Psychotherapiepraktijk Nordmann persoonsgegevens verwerkt:

a. (potentiële) patiënten;

b. bezoekers aan de praktijk van Psychotherapiepraktijk Nordmann;

c. deelnemers aan bijeenkomsten van Psychotherapiepraktijk Nordmann;

d. sollicitanten;

e. alle overige personen die met Psychotherapiepraktijk Nordmann contact opnemen of van wie Psychotherapiepraktijk Nordmann persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Psychotherapiepraktijk Nordmann verwerkt persoonsgegevens die:
a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers; c. tijdens een behandelsessie, enkel na nadrukkelijke toestemming van cliënten, vastgelegd worden door middel van video- en/of geluidsopnamen.

3. Doeleinden verwerking
Psychotherapiepraktijk Nordmann verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;

b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

c. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

4. Rechtsgrond

Psychotherapiepraktijk Nordmann verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers
Psychotherapiepraktijk Nordmann kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Psychotherapiepraktijk Nordmann persoonsgegevens verwerken. Psychotherapiepraktijk Nordmann sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden
Psychotherapiepraktijk Nordmann deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Psychotherapiepraktijk Nordmann deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Doorgifte buiten de EER
Psychotherapiepraktijk Nordmann geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Psychotherapiepraktijk Nordmann ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens
Psychotherapiepraktijk Nordmann bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Psychotherapiepraktijk Nordmann hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
c. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
d. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure.

9. Wijzigingen privacystatement
Psychotherapiepraktijk Nordmann kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Psychotherapiepraktijk Nordmann gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht Psychotherapiepraktijk Nordmann te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Psychotherapiepraktijk Nordmann, voor cliënten door een email te sturen naar de behandelaar via het cliëntenportaal, voor anderen via e-mailadres info@praktijknordmann.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Psychotherapiepraktijk Nordmann persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Psychotherapiepraktijk Nordmann door een e-mail te sturen zoals hierboven beschreven. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)