Beroepscode en klachten

Beroepscode

Een psychotherapeut heeft regels waar hij zich in de uitvoering van zijn beroep aan moet houden. Deze beroepscode kunt u vinden op de site van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten: www.lvvp.info

Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO)

Wanneer u in psychotherapie gaat is er officieel sprake van een wettelijke overeenkomst met uw therapeut. Dat wil zeggen dat u als zorgontvanger rechten en plichten hebt. Deze staan omschreven in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO)

Hierin staan onder andere beschreven:

  • Uw recht om zelf een hulpverlener te kiezen
  • Uw recht op informatie
  • Uw recht op inzage van uw dossier
  • Uw recht op geheimhouding van uw gegevens
  • Uw recht om een klacht in te dienen

Het DBC- Informatie Systeem (DIS)

Alle psychotherapeuten (en veel andere (para-)medici) zijn verplicht met Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) te werken. Een deel van de DBC-informatie gaat van uw therapeut naar de zorgverzekeraar, zodat betaling kan plaatsvinden. Hierbij heeft de zorgverzekeraar de plicht om vertrouwelijk met deze gegevens om te gaan en uw privacy te waarborgen.

Aan het eind van een behandeling moeten geanonimiseerde, versleutelde gegevens van de DBC, naar het DBC-Informatie Systeem (DIS) gestuurd worden. Deze informatie wordt gebruikt voor de statistiek en kostenbeheersing van medische behandelingen. U heeft het recht op het anonimiseren, vergetelheid van gegevens, maar ook op een privacy mogelijkheid bij declareren, zodat de verzekeraar geen inzicht in de hoofddiagnose krijgt. Voor verdere informatie klik hier.

Klachten

Het kan zijn dat u onverhoopt niet tevreden bent over (een deel van) de behandeling die Psychotherapiepraktijk Nordmann u biedt. Ik hoop dit dan met u te mogen bespreken. Mochten wij er samen niet uitkomen kunt u een klacht indienen via de klachtenprocedure van de LVVP waar mijn praktijk bij aangesloten is.


Met ingang van 1 januari 2017 is een nieuwe klachten- en geschillenregeling van kracht in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Als lid van de LVVP is de praktijk hier automatisch op aangesloten. In het kader van deze wet moet elke zorgaanbieder per 1 januari 2017 een klachtenfunctionaris hebben die de cliënt kan benaderen als deze een klacht heeft over zijn behandelaar. In het geval van Psychotherapiepraktijk Nordmann kunt u zich richten tot een professionele klachtenfunctionaris van de LVVP. De LVVP maakt gebruik van de professionele klachtenfunctionarissen van Klacht&Company. Deze klachtenfunctionarissen kunnen naast de eerste klachtopvang tevens een bemiddelende rol spelen bij de klachtafhandeling. (bron: www.lvvp.info)

Mocht uw klacht daarmee niet zijn verholpen, of als in uw situatie niet van u kan worden verwacht dat u de klacht met uw behandelaar en/of de klachtenfunctionaris bespreekt, dan kunt u zich wenden tot De Geschillencommissie Zorg in Den Haag. Deze geschillencommissie heeft een digitaal portaal ingericht voor cliënten van vrijgevestigde ggz-praktijken. De geschillencommissie bestaat uit een externe, onafhankelijke voorzitter (jurist), een vertegenwoordiger vanuit het cliëntenplatform en een vertegenwoordiger vanuit de beroepsgroep. Aan het gebruik van de geschillencommissie zijn kosten verbonden.

Op grond van de Wet BIG vallen gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen onder het tuchtrecht. Op grond van deze wet kunt u uw klacht ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Informatie over welke soort klachten in behandeling worden genomen, vindt u op: https://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/ik-heb-een-klacht

Adressen

Regionaal Tuchtcollege Den Haag
Postbus 97831, 2509 CE Den Haag
Tel. (070) 350 09 73

Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)
Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht
Telefoon (030) 236 43 38
bureau@lvvp.info
www.lvvp.info

Klachtenfunctionarissen LVVP
Regio Zuid-Holland Noord, Flevoland, Friesland
e.laanen@lvvp.info

Geschillencommissie vrijgevestigde ggz-praktijken
Postbus 90600, 2509 LP Den Haag
www.degeschillencommissie.nl
(via de Geschillencommissie Zorg wordt men naar de Geschillencommissie vrijgevestigde ggz-praktijken geleid)

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Postbus 20302, 2500 EH Den Haag
Tel. (070) 340 54 17
www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl